Granit Fonder

Information

Sedan den 1 april 2019 är samtliga av Granits tidigare fonder sammanslagna med den svenska blandfonden Sensor Sverige Select. Syftet med den genomförda fusionen var att konsolidera fonderna och därigenom möjliggöra för en effektiviserad förvaltning och administration. Detaljer kring fusionen finns specificerade i de underrättelsebrev som tidigare delgivits fondandelsägarna.

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden. Läs mer om fonden Sensor Sverige Select på www.sensorfonder.se.