Granit Fonder

Information om intressekonflikter

Enligt lag (2004:46) om investeringsfonder ska fondbolag vid förvaltningen av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:11 är fondbolag skyldig att identifiera alla de eventuella intressekonflikter inom Fondbolagets verksamhet som kan ha en negativ inverkan på kundens intressen. Fondbolaget är skyldigt att organisera sin verksamhet samt ha policys, instruktioner och administrativa rutiner som förhindrar att intressekonflikter påverkar kunder negativt.

Med intressekonflikt avses att Fondbolaget (inklusive styrelse, ledning och personal) och en kund kan ha olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrageller en tjänst som utförs för kundens räkning. En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder och Fondbolaget ska då se till så att ingen kund gynnas framför en annan kund.

Några av de områden där intressekonflikter har identifierats inom Fondbolagets verksamhet är marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster, portföljförvaltning och anställdas egna värdepappersaffärer. Exempel på intressekonflikter är att anställda hos Fondbolaget kan göra affärer i sådana värdepapper som också handlas för kunders räkning. Områden där intressekonflikter kan förekomma undersöks regelbundet för att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett godtagbart sätt. Styrelse och ledning ska informeras om väsentliga intressekonflikter och styrelsen fattar beslut i principiella frågor rörande intressekonflikter.

Fondbolaget tillämpar flera olika rutiner för att hantera intressekonflikter. Som exempel kan nämnas att i samtliga interna rutiner gäller att ingen person ensam ska vara ansvarig för processer eller beslut. Vidare begränsas tillgång till sekretessbelagd information till sådana anställda som har behov av denna för sitt arbete. Vid behov används informationsbarriärer, s k Chinese Walls, för att begränsa informationsutbytet. Beträffande anställdas egna värdepappersaffärer, regleras och begränsas dessa i enlighet med interna instruktioner som fastställs av styrelsen.

Närmare information om interna regler för hantering av intressekonflikter lämnas till investerare på begäran.

Information om incitament

Granit Fonder AB bedriver fondverksamhet. Enligt Finansinspektionens regelverk, får ett fondbolag i samband med fondförvaltning endast betala eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån under vissa förutsättningar. Om incitament enligt ovan betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och den får inte hindra fondbolaget från att agera i investerarnas gemensamma intresse. I dokumentet nedan lämnar Fondbolaget information om sådana incitament som förekommer i Fondbolagets verksamhet.  

Information om incitament

Information om ersättningspolicy 

Granit har en ersättningsstruktur där anställda har en fast månadslön samt vissa nyckelpersoner en provisionsbaserad ersättning. Den provisionsbaserade ersättningen är individuellt avtalad.

Vissa av företagets anställda har även förvärvat aktier i Granit direkt eller indirekt genom bolag och är därmed även berättigade till ersättning i form av eventuell aktieutdelning.

Ersättningssystemet ska främja en sund verksamhet, effektiv riskhantering och motverka ett över­drivet risk­tagande. Ersättningssystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i Granits verksam­het. Mätningen av sådant resultat som ska ligga till grund för en eventuell rörlig ersättning ska vara grundat på en längre period (minst ett verksamhetsår).

Den rörliga ersättningen ska vara rimlig i förhållande till Granits ekonomiska förmåga, hänsyn taget även till längre sikt, och får aldrig vara så stor att den riskerar att urholka Granits kapitalbas.

Ersättningspolicyn gäller för samtliga anställda inom Granit, men reglerna om uppskju­ten betalning gäller endast för anställda som kan på­verka Granits risknivå i enlighet med FI:s definitioner i FFFS 2013:10.

Samtliga anställda som är berättigade till rörlig ersättning har en fast ersättning på en nivå som gör det möjligt att sätta den rörliga delen till noll. Den rörliga ersättningen kan således för en enskild individ vid låg lönsamhet eller brister i måluppfyllelse uppgå till noll.

Garanterade ersättningar

Normalt sett ska några garanterade rörliga ersättningar aldrig utgå. Om styrelsen finner särskilda skäl till att besluta om det till en viss anställd, t ex i sam­band med nyanställning, ska sådan endast omfatta ett enskilt år.

Styrelsen ska ha möjlighet att justera det utbetalade beloppet om det visar sig att be­loppet be­slutats på felaktiga grunder eller om det allvarligt skulle kunna skada Granits an­seende eller ekonomiska ställning.

Uppskjutande av ersättningar

För rörlig ersättning ska minst 40 % skjutas upp i minst tre år. För särskilt höga belopp ska 60 % av den beslutade ersättningen skjutas upp. Styrelsen ska i samband med beslutande om ersättningar också besluta om nivå för särskilt höga belopp.

 För ersättningar kopplade till AIF finns ett tröskelvärde på 100 000 kr där överskjutande del skall skjutas upp.

 Utbetalning sker pro rata årsvis under minst tre år med första utbetalning efter 1 år.

Offentliggörande

I Granits årsredovisning ska enligt ÅRL (1995:154) rörlig och andra ersättningar särskilt anges. Vid utformningen av sådan information ska även FI:s rekommendationer enligt ändringar i FFFS 2007:5 beaktas.

Kontroll

Beslutade rörliga ersättningar ska följas upp och kontrolleras i samband med utbetal­ning. Så­dan kontroll ska skötas av en av styrelsen utsedd oberoende person (intern- eller externrevisor alternativt Compliance). Per­sonen ska kon­trollera att beslutade ersättningar är i linje med policyn samt vid behov även kontrollera att utbetalade belopp stämmer överens med vad som be­slutats av styrelsen.