Granit Fonder

Ägarpolicy

Granit Fonder handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med fondförvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn till fondernas placeringsinriktningar och riskprofiler. Mot denna bakgrund, och fondernas karaktär, kommer fondbolaget inte ta på sig en ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete. I enstaka undantagsfall, då särskilda skäl föreligger, kan fondbolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Granit Fonders styrelse anser att det ligger i fondandelsägarnas intresse.