Granit Fonder

Bästa resultat

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, 18-19 kap., ska fondbolag vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för investeringsfonden, med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek, transaktionens art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fondbolaget beakta mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen och utmärkande egenskaper för de handelsplatser där transaktionen kan utföras.

Granit Fonder har interna instruktioner för att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder som bolaget förvaltar. Fondbolaget beaktar pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Därtill beaktas fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Motparter som Granit Fonder använder sig av:

 • ABG Sundal Collier
 • Danske Bank
 • DNB
 • Handelsbanken
 • JP Morgan
 • Nordea
 • RP Martin
 • SEB
 • Swedbank
 • UBS
 • Pareto
Som andelsägare är du välkommen att kontakta bolaget för mer information om bästa möjliga resultat.