Granit Fonder

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Granit Fonder AB, 556787-7088, ("Granit Fonder"), som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler.

För Granit Fonder innebär dessa regler i korthet följande: 

  1. Syfte – Till vad ska Granit Fonder använda dina personuppgifter? Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand. 
  2. Relevans – Granit Fonder kommer bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlats in för. Insamling av uppgifter som kan vara ”bra att ha i framtiden” eller ”för säkerhets skull” kommer inte att ske. 
  3. Radera – Granit Fonder kommer inte lagra information längre än nödvändigt. Så fort Granit Fonder inte längre har behov av dina personuppgifter kommer de att raderas. 
  4. Tillgång – Endast de medarbetare som behöver personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete kommer ha tillgång till uppgifterna.  
  5. Skydd – Personuppgifter ska skyddas. Granit Fonder hanterar personuppgifter på ett sätt som minimerar risken att de kommer visas för obehöriga. 
  6.  Medgivande/samtycke – Granit Fonder kommer bara att behandla dina personuppgifter efter att du aktivt samtyckt till behandlingen.
  7. Vetskap – Kunder vars personuppgifter Granit Fonder hanterar, ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska en kund kunna återkalla sitt medgivande till Granit Fonder.
  8. Myndighetskontakter – I vissa fall är Granit Fonder skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket, Finansinspektionen och Datainspektionen.

I huvudsak består Granit Fonder verksamhet av att förvalta och administrera värdepappersfonder. De personuppgifter som Granit Fonder behandlar sker därför inom ramen för den administration som sker av och andra tjänster samt för att kunna uppfylla gällande lagstiftning exempelvis beträffande lag om värdepappersmarknaden, bokföringslagen och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt för att kunna hantera och bemöta eventuella kundklagomål.

Enligt förordningen har varje registrerad individ rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till:

Granit Fonder AB

Att: Granit Fonders dataskyddsombud

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm 

 

Om du vill läsa mer:

  • Reglerna kring GDPR Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/