Granit Fonder

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Granit Fonder AB, 556787-7088, ("Granit Fonder"), som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av Granit Fonder för att bolaget ska kunna fullgöra ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att Granit Fonder ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Granit Fonder även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

Personuppgifterna kan dessutom utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Personuppgifter kan, med beaktande av gällande regler om sekretess, för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Granit Fonder samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. I vissa fall är Granit Fonder också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Granit Fonder kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Granit Fonders räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Granit Fonder kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till:

Granit Fonder AB
Grev Turegatan 14 114 46
Stockholm