Granit Fonder

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20170908

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170908

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20170831

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170831

Månadsrapport augusti 2017

Efter en stark inledning på året har sommarens utveckling varit av den svagare karaktären. Stockholmsbörsen har sedan 1 juni fallit med ca 5,6 procent, där en av de bidragande orsakerna varit kronförstärkningar mot både dollarn och euron. Även sommarens rapporter har generellt sett kommit in något svagare än förväntansbilden. Den svenska ekonomin fortsätter dock sin starka utveckling och tillväxtprognosen för helåret 2017 ligger på 3,1 procent. Inflationen har också utvecklats starkare än vad Riksbanken förutspått och uppgår enligt KPI till 2,2 procent.

Under sommarens turbulens har Granit Basfonden med sin globala riskspridning och diversifiering i flera tillgångsslag uppvisat en positiv avkastning om 0,04 procent. Fonden har under 2017 levererat en avkastning om 6,33 procent per 31 augusti. Även Granit Trend 50 har varit en stabil placering under 2017. Fonden, som har ett mer försiktigt placeringsmandat än Granit Trend 100, har under året givit en positiv avkastning om 2,2 procent per 31 augusti. Granit Småbolag, vars förvaltningsavgift nu är nere på 1,5 procent, har under 2017 levererat en avkastning på 5,25 procent per 31 augusti.

Mer information om övriga fonders utveckling går att finna i månadsrapporten.

Månadsbrev juli 2017

Juli var en svag månad på börserna följt av politisk oro, dollarförsvagning samt något svagare rapporter.  
Svenska OMXS30 var ned 3,4 procent under månaden. Någotbättre gick det för småbolag, där Granit Småbolag 
var ned 2,58 procent. Basfonden, som har en global exponering samt är valutasäkrad, visade en uppgång 
om 0,71 procent under månaden. Läs mer här!

Vart är kronan på väg?

Den svenska kronan har fortsatt att stärkas under sommaren och sedan årsskiftet har den amerikanska dollarn tappat över 10 procent mot kronan. Detta har i stor grad påverkat utvecklingen på Stockholmsbörsen negativt då många bolag är mycket exportberoende.

Även sparare som har placerat i globala men framförallt amerikanska investeringar har fått se den starka börsutvecklingen i USA ätas upp av kronförstärkningen.

Basfonden, som investerar i ett flertal tillgångsslag och med global spridning, har precis som många andra globalfonder en stor exponering mot underliggande tillgångar noterade i amerikanska dollar. Basfonden använder sig dock av valutasäkringar, vilket innebär att risken för valutarörelser blir minimerad. Valutasäkringarna har därmed under året varit gynnsamma och givit positiva bidrag till fonden.

Under första halvåret 2017 var fonden i snitt exponerad till cirka 72 procent aktier, men har efter svagare momentum under sommaren fallit till cirka 66 procent exponering för augusti månad. Per 21 augusti är Basfonden upp 5,2 procent för året.