Granit Fonder

Basfonden viktar ned ytterligare

Den allt mer turbulenta utvecklingen på världens börser gör att den underliggande exponeringen i basfonden blir mer defensiv.

Aktieandelen viktades ned ytterligare i månadsskiftet och uppgår nu till 22,4 procent från tidigare 52,8 procent under mars månad. För tillfället består aktieandelen främst av tillväxtmarknader samt USA men även en mycket liten andel Japan.

Även krediter viktas ned till cirka 9,8 procent från tidigare 15 procent efter att amerikansk high yield uppvisat en svagare utveckling på senare tid. Råvaror har fortsatt exponering om 15 procent. Räntor viktas upp till 30 procent, där hela exponeringen består av europeiska statsobligationer.

 

Basfonden_april_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfonden_allokering_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfonden har en obligationsportfölj med ratingen investment grade i botten. Utöver obligationsportföljen har fonden derivatinnehav med exponering mot ett flertal tillgångsslag och geografier. Diagrammen ovan visar den aktuella allokeringen mot respektive tillgångsslag i derivatexponeringen. Per 2018-04-04 var fondens totala exponering i derivat cirka 97,8 procent.