Granit Fonder

Kina

Kina

Sverigeregistrerad aktiefond

Målsättning och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Den övergripande målsättningen med fonden är att den över tid skall nå överavkastning mot sitt jämförelseindex. Dessutom är ambitionen att volatiliteten över tiden vara högre på kort sikt om Fondbolaget gör bedömningen att förutsättningarna för att skapa hög absolut avkastning är gynnsamma. Förvaltningsprocessen vilar framförallt på kvantitativ alanalys där målsättningen är att öka respektive minska exponeringen mot kinesiska aktiemarknaden när det bedöms gynnsamt att göra så för att över tid prestera bättre än jämförelseindex. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får även använda värdepapperslån i syfte att genomföra blankning i enskilda värdepapper. Detta kommer dock enbart att ske i undantagsfall. Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. 130/30 speglar fondens möjligheter att investera över 100 % av fondförmögenheten, exempelvis 130 % i aktier fondbolaget är positiva till och samtidigt balansera detta med att minska aktieexponeringen till exempelvis 30 %, genom försäljning av aktieterminer och/eller enskilda aktier.

Risk

Då fonden till sin inriktning är en lång aktiefond kommer fondens risk främst att ligga i marknadsrisken som består i att hela aktiemarknaden kan sjunka till följd av konjunkturnedgång, världshändelser, tillgång på kapital eller liknande. Fonden är exponerad mot bolagsspecifika risker vilket påverkar fondens avkastning. Fonden kan ha en viss koncentrationsrisk då fondbestämmelserna tillåter enskilda innehav att utgöra 10 procent av fondens tillgångar. Fonden har möjlighet att via derivat skydda fonden mot kursnedgångar. Under perioder kan därför aktiemarknadsrisken vara begränsad. Det finns dock ingen möjlighet för fonden att ha en negativ aktiemarknadsrisk. Fonden investerar uteslutande i aktier nominerade i HKD och USD, vilket innebär att fonden är mycket känslig för för­ändringar i växelkursen mot dessa valutor. För en mer detaljerad be­skrivning över de risker som är förenade med att investera i fonden hänvisas till fondens informationsbroschyr.   Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet.

Mer information finner du här:

Faktablad
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Månadsrapporter 




The chart showing GRANIT KINA series.