Granit Fonder

Småbolag

Småbolag

Målsättning och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på små- och medelstora företag i Norden. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Med aktierelaterade överlåtbara värdepapper avses aktier, andra delägarrätter och depåbevis som är utgivna för allmän omsättning. Förvaltningsprocessen vilar på fundamental analys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att baseras på aktieurval snarare än makroanalys. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde. Målet för fonden är att genom en aktiv förvaltning oberoende av varje enskild akties vikt i index uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil

Risk

Då fonden till sin inriktning är en aktiefond kommer fondens risk främst att ligga i marknadsrisken som består i att hela aktiemarknaden kan sjunka till följd av konjunkturnedgång, världshändelser, tillgång på kapital eller liknande. Fonden är exponerad mot bolagsspecifika risker vilket påverkar fondens avkastning. Fonden kan ha en viss koncentrationsrisk då fondbestämmelserna tillåter enskilda innehav att utgöra 10 procent av fondens tillgångar. Fondens medel kommer huvudsakligen att vara investerade i tillgångar noterade i svenska kronor varför valutarisken är begränsad.

Mer information finner du här:

Faktablad 
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Månadsrapporter

Granit Småbolagsfond - "Lipper Fund Award winner 2014"

Granit Småbolag har utsetts till bästa aktiefond i kategorin Equity Sweden Small and Mid Caps de senaste tre åren. Utmärkelsen offentliggjordes den 13 juni när Lipper Fund Awards tillkännagav vinnarna för 2014. Priset tilldelas den fond i kategorin som under de tre senaste åren uppvisat den högsta riskjusterade avkastningen.

”Vi är stolta över att Granit Småbolag har tilldelats priset som bästa fond i detta segment. Utmärkelsen visar att vårt aktiva förvaltningskoncept gett resultat, men framförallt gläder vi oss åt att våra andelsägare har erhållit en smått fantastisk avkastning ”

Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Lipper Fund Awards är en del av Thomson Reuters Award för Excellence, en global uppsättning priser som hyllar de som presterar bäst bland världens alla professionella investerare. Priserna tilldelas de fonder som över tiden har visat en stark riskjusterad avkastning jämfört med konkurrenterna.

Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på snabbväxande mindre och medelstora bolag i Norden, främst Sverige. Granit Småbolag har fem stjärnor hos Morningstar, vilket är det högsta betyg (rating) en fond kan erhålla av Morningstar.

The chart showing GRANIT SMÅBOLAGSFOND series.